Servicii

DREPT CIVIL

Servicii de consultanță juridică, asistare și reprezentare în față instanțelor judecătorești și a autorităților și instituțiilor publice, redactare de acte juridice (contracte, cereri, notificări, memorii sau petiții către autorități), atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare;

DREPT BANCAR

Consultanță juridică privind contractele de credit încheiate cu Banca, redactare adrese, notificări către unitățile bancare, asistare/reprezentare în față instituțiilor bancare sau în față instanțelor de judecată, redactare cereri chemare în judecată – clauze abuzive, denominare (înghețare curs valutar); 

EXECUTARE SILITA

Consultanță juridică privind etapă executării silite, asistare/reprezentare în față executorului judecătoresccontestație la executare, asistare/reprezentare în față instanțelor de judecată;

DARE IN PLATA

Redactare notificare dare în plata, asistare/reprezentare în față instituțiilor bancare și a instanțelor judecătorești, redactare întâmpinare contestație Legea 77/2016, redactare acțiune Legea 77/2016;

DREPT SUCCESORAL

Consultanță juridică privind drepturile succesorale, redactare acte juridice, asistare și reprezentare în față instanțelor judecătorești, a autorităților și instituțiilor publice, precum și în față notarului public în vederea dezbaterii succesiunii și obținerii certificatului de moștenitor;

DREPTUL FAMILIEI

Consultanță juridică, cereri de divorț, drepturi părinteștiîncredințare minor, program de vizită, pensie alimentară, punere sub interdicție, asistare și reprezentare în față autorităților tutelare, notarului public și în față instanțelor de judecată;

DREPTUL MUNCII

Servicii de consultanță, redactare contracte de muncăacțiune privind drepturile salariale, reincadrare în funcțiedespăgubiri morale și materiale, procedura concedierii, contestare decizie pensionare; asistare/reprezentare în față angajatorului și în față instanțelor de judecată;

DREPT PENAL

Formulare plângeri penale, asistare/reprezentare în față organelor de cercetare penală și în față procurorului, asistare/reprezentare în față instanțelor de judecată;

RECUPERARI CREANTE

Redactare și transmitere notificare/somație de plataacțiune în pretențiiobținere titluri executorii, asistare/reprezentare în etapă antejudiciara, asistare/reprezentare în față instanțelor de judecată;

DREPT ADMINISTRATIV

Asistare/reprezentare în față autorităților administrației publice, contestare acte (decizii, autorizații, procese verbale, dispoziții etc.) emanate de la organele competențe ale aut rităților publice; asistare/reprezentare în față instanțelor judecătorești;

TAXA AUTO

Contestare decizie de calcul a taxei, asistare/reprezentare în față instanțelor judecătorești în vederea recuperării integrale a taxei auto, precum și a dobânzii fiscal;

DREPT FISCAL

Asistare și reprezentare în față Fiscului, Gărzii Financiare, Direcției Finanțelor Publice, Administrației Financiare Locale, consiliere privind TVA, taxe și impozite, asistare/reprezentare în față instanțelor judecătorești

DREPT COMERCIAL

Consultanță juridică privind activitatea societăților comerciale, asistare în vederea pregătirii adunării generale, majorări/reduceri de capital, modificare societate, numiri și revocari de administrator/cenzori,  asistare și reprezentare în față instanțelor judecătorești în procedura insolvenței (faliment, reorganizare);

REGISTRUL COMERTULUI

Consultanță juridicăînființări de societăți și înregistrarea acestora, întocmirea de formulare în numele sau în interesul clientului;

DREPT LOCATIV

Consultanță juridică privind dreptul locativ, asociații de proprietari, ​evacuări persoane ce ocupă abuziv o locuința, chirii, rezilieri contracte, redactare de cereri chemare în judecatăordonanțe președințiale, asistare/reprezentare în față instanțelor de judecată;

DREPT CONTRAVENTIONAL

Contestarea proceselor verbale de contravenție prin care se stabilesc sancțiuni pentru încălcarea normelor referitoare la Codul Rutier, gabarit depășit , ADR, convenția CMR; 

PROPRIETATE INDUSTRIALA SI INTELECTUALA

Consultanță juridicăasistare/reprezentare pentru persoane juridice sau fizice în îndeplinirea procedurilor de înregistrare a drepturilor de proprietate intelectuală (drepturi de autor, mărci, indicaţii geografice, etc.) în față autorităților competențe; asistare/reprezentare în cadrul procedurilor de contestare în față autorităților competențe; asistare/reprezentare în față autorităților române (instanțepoliție, OSIM, ORDA, parchet, vamaîn vederea protejării drepturilor de proprietate intelectuală și industrială;

DREPTUL ASIGURARILOR

Consultanță juridică, asistare/reprezentare în față instanțelor judecătorești privind despăgubiri accidente auto soldate cu vătămări corporale, pierdere capacitate de muncă sau în caz de deces, despăgubiri / daune polița RCA, CASCO, CMR etc., litigii izvorâte din contracte de asigurări;

DREPTU L TRANSPORTURILOR

Consultanță juridică cu privire la obținerea licențelor/certificatelor de transport precum și a atestatului/certificatului de competență profesionalăredactare diferite tipuri de contracte din domeniul transporturilor, asistență și reprezentare în față instanțelor de judecată în cazul litigiilor generate de executarea defectuoasă/neexecutarea contractelor de transport;

DREP VAMAL

Consultanță juridică privind cadrul general aplicabil în materie, opinii juridice privind legislația vamalăîncadrare tarifarăzona liberăoperațiuni de export import de mărfuri, asistare și reprezentare în față autorităților, precum și în față instanțelor de judecată;

ALTE SERVICII

Oferim servicii de consultant, opinii legale în orice domeniu, asistare și reprezentare în față instanțelor judiciare precum și a tuturor instituțiilor de stat și particula e, în vederea apărării drepturilor și intereselor legitime ale clienților noștri.